Rubriky
Novinky Všeobecné

Bojové umění KARATE-DO

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ “ZAMĚŘENO NA KARATE-DO“

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
Pavel Hajsl, Ústí nad Labem

Obsah
Obsah ………………………………………………………….3
1. Předmluva ………………………………………………..4
2. Úvod ……………………………………………………….4
3. Přehled nejznámějších asijských bojových
umění a popis těch nejpodstatnějších ……………….6
a) Čína …………………………………………………………6
b) Filipíny …………………………………………………… 7
c) Japonsko ………………………………………………… 7
d) Korea …………………………………………………….. 9
e) Thajsko …………………………………………………..10
f) Vietnam …………………………………………………..10
4. Historie karate-do (i bojových umění obecně)  10
5. Systém shotokan karate (sportovní karate) ……12
a) Základní postoje (dachi)……………………………..13
b) Úderová pásma ………………………………………..14
c) Úderové plochy ……………………………………….15
d) Základní techniky …………………………………….17
6. Principy karate (bojových umění) ……………… 20
a) Nejdůležitější body při studiu karate …………..20
b) Síla a rychlost………………………………………….21
c) Rytmus ………………………………………………….22
d) Načasování …………………………………………….22
e) Fyzika bojových umění (Newtonovy zákony…23
7. Zajímavosti ………………………………………….. 30
8. Závěr …………………………………………………… 31
9. Použité zdroje informací …………………………. 32

1. Předmluva

K vypracování seminární práce z fyziky jsem si vybral komplexní úlohu, asijská bojová umění, protoţe se jiţ 13. rokem aktivně věnuji sportovnímu karate a účastním se i soutěţí v tomto bojovém sportu, a proto bude moje práce převáţně zaměřena na karate. Okrajově se zajímám i o další bojová umění a nejen asijského původu, proto jsem rád, ţe vůbec toto téma bylo v seznamu úloh a měl jsem to štěstí, ţe jsem si ho mohl vybrat jako téma mojí práce.

I kdyţ jsem nikdy nepřemýšlel a ani mě nenapadlo přemýšlet o vyuţívání fyzikálních zákonů v bojových uměních je to jistě nedílnou součástí všech stylů, protoţe fyzikální zákony nás obklopují všude. Ale v bojových uměních a hlavně při soubojích samotných působí tolik různých nefyzikálních faktorů, ţe se ani nikdo z profesionálů a mistrů bojových umění fyzikou nezabývá. Zvláště, kdyţ člověk sám o sobě neustále fyzikální zákony porušuje (např.: přeráţení betonových kvádrů). Přestoţe mé přesvědčení o bojových uměních řadí fyziku v nich aţ na poslední místa, byla všechna umění vytvářena na základě znalostí (spíše cítění) fyziky a fyziologie člověka, tak aby pohyby, postoje, údery a kopy byly prováděny s co největší účinností a efektivností. Pokusím se vás tedy v této práci trochu podrobněji seznámit s různými styly bojových umění a malinko říci něco o fyzikálních dějích.

2. Úvod

Lidé si většinou pod pojmy karate nebo kung-fu či další znělé názvy bojových umění představují postavy z filmů mávající kolem sebe rukama, nohama a vše kolem nich padá, jakoby kolem sebe rozhazovali papírky. Ale bojová umění nejsou jen určité sady prvků technik rukou a nohou seřazených systematicky za sebou pro vlastní obranu a boj beze zbraně člověka s jedním nebo více nepřáteli beze zbraně (ve všech bojových umění se učí i útok se zbraní a obrana proti ozbrojenému nepříteli). Kaţdé bojové umění má svou filozofii a smyslem není jen dokázat někoho fyzicky přemoct, ale hlavně se naučit přemáhat sám sebe a ovládat tak své tělo a mysl. I kdyţ tohle neplatí tak úplně u všech bojových umění.

Celá seminární práce ke stažení zde: HAJSL_SEM_CSKE

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář