Rubriky
Diagnostika Výběr talentů

Testování pohybové dovednosti

SROVNÁNÍ TESTU VŠEOBECNÉ POHYBOVÉ VÝKONNOSTI KARATISTU

Seminární práce – Licence B

Autoři:
Vít Žatka, Bruntál

ABSTRAKT

Žatka, Vít: Srovnání testu všeobecné pohybové výkonnosti karatistu (trenérská práce II. trídy); Klub karate – dó Bruntál.

Cílem této práce je zhodnocení výkonnosti karatistu Klubu karate – dó Bruntál pomocí všeobecných pohybových testu. Jsou zde porovnávána data výkonnostních testu, které byly provádeny cleny Klubu karate – dó Bruntál v letech 2004 – 2009. Tyto výsledky jsou porovnávány s orientacními normami všeobecné pohybové výkonnosti karatistu, které vydal dr. Zbinovský v roce 1990 jako metodický materiál pro trenéry karate. V práci jsou dále vytvoreny vlastní normy, které zohlednují pohlaví a vek cvicence. Tyto vlastní normy jsou vytvoreny pomocí robustní statistiky. Jsou zde uvedeny príklady hodnocení jednotlivcu. Výsledky jsou usporádány do tabulek a grafu.

Klícová slova: test, výkonnost, statistika, hodnocení, karate

Úvod ……………………………………………………………… 1
1. Všeobecná pohybová výkonnost ………………………. 3
1.1 Popis testu pohybové výkonnosti………………………. 3
1.2 Organizace testu ………………………………………. 8
2. Zpusob hodnocení výsledku ……………………….. 9
2.1 Klasická statistika ……………………………………….. 9
2.2 Robustní statistika ……………………………………….. 11
2.3 Kritéria hodnocení výsledku ……………………….. 12
2.4 Rozdelení na kategorie ……………………………….. 12
3. Vyhodnocení testu ……………………………………….. 13
3.1 Podle „Zbinovského“ ……………………………….. 13
3.2 Vlastní nastavení limitu ………………………………… 17
3.3 Porovnání jednotlivce v case ………………………… 27
4. Shrnutí výsledku ……………………………………….… 35
5. Záver ………………………………………………………… 36
6. Použité jednotky a zkratky………………………………… 37
7. Použitá literatura ………………………………………… 38

Úvod

Puvodním posláním karate byla predevším sebeobrana a boj o holý život. Od dob zavedení strelných zbraní se karate a ostatní bojová umení stávala spíše disciplínou sloužícímu rozvoji osobnosti a jeho puvodní úcel byl potlacen. Mluví se o tzv. ceste „dó“. [3]
V soucasné dobe je vnímáno karate dvema zpusoby:
„tradicní“
„sportovní“

V tzv. „tradicním“ karate prevažují tréninkové metody, které se vyvíjely po velmi dlouhou dobu, vychází ze zkušeností mistru a predávání techto zkušeností z generaci na generaci. Jeho hlavním úcelem je zvyšování sebeobranných schopností. Sportovní karate vzniklo v 50tých letech minulého století v Japonsku. Duvodem vzniku byla konfrontace mezi jednotlivými cvicenci karate za daných pravidel tak aby se omezilo zranení úcastníku. Vznikly dve samostatné disciplíny :
kata – je soubor logicky na sebe navazujících útocných a obraných technik. které jsou presne predepsány a provádí se na imaginárním souperi. Vítezem se stává ten kdo, dle mínení rozhodcích, lépe predvede tento soubor cviku.
kumite – je zápas dvou souperu podle presne stanovených pravidel. Vítezem se stává obvykle ten, jenž má po skoncení casového limitu na svém konte více bodu.

Soucasné sportovní karate se dostalo na podobnou úroven jako ostatní sporty z hlediska organizacního a metodické struktury. Jsou využívány poznatky s ruzných vedních disciplín jako jsou fyziologie, biologie, medicína, kineziologie, psychologie, pedagogika aj. V soucasné dobe jsou již k dispozici specializovaní trenéri, kterí studovali na universitách se zamerením na sportovní prípravu a trénink.

Tato práce se zabývá obecným testováním pohybových schopností karatistu Klubu karate – dó Bruntál, které provádím již pres 10 let. Používané jsou obecné testy výkonnosti podle dr. Zbinovského, které vydal v roce 1990 jako metodický materiál pro trenéry karate. Obecná pohybová schopnost je vyjádrena obecnou baterii motorických testu. Kritéria vyhodnocení jsou však zde postaveny na testech vrcholových sportovcu a normální populace zde vychází podprumerne. K sestavení vlastních limitu me vedlo snaha zobjektivizovat tyto výsledky a mít možnost porovnávat bežnou populaci, predevším mládež. Mé porovnávání vychází se sberu dat v letech 2004 až 2009 a opírá se o statistické vyhodnocení techto dat. Porovnání jsem provedl robustní statistikou. Data jsou zpracována v tabulkovém programu Excel za použití bežných vzorcu implementovaných v programu.

V 1. cásti je obecný popis testu. Druhá cást se zabývá použitými statistickými postupy a vzorci. Ve tretím oddíle jsou výsledky testu porovnány z testy provádenými Zbinovským v roce 1990, stanoveny vlastní limity a nastíneny možnosti sledování výkonu jednotlivcu. V kapitole 4 je shrnuty výsledky a v páté kapitole jsou uvedeny závery.

Celá seminární práce ke stažení zde: licence-B-Zatka-Vit

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

Napsat komentář