Rubriky
Výběr talentů

Výběru talentů

Trenér karate a jeho činnost při výběru talentů

Seminární práce – trenér licence B

Autor:
Petr Jůza, Brno

Obsah

Úvod 4
1. Historie karate 5
2. Trenér karate a jeho působení 6
2.1. Výchovné působení trenéra 6
2.2. Činnost trenéra v tréninkovém procesu 8
3.2.1. Volba učiva 8
3.2.2. Řídící činnost trenéra 8
3.2.3. Vyučovací styly 9
2.3. Typologie trenérů karate 10
3. Role trenéra karate při výběru talentů 13
3.1. Vymezení pojmu talent 13
3.2. Zákl. pravidla o rozhodování o míře talentovanosti 14
3.3. Diagnostika a prognóza talentu 14
3.4. Vyhledávání talentů 15
3.5. Výběr talentů 15
3.5.1. Modely výběru 16
3.5.2. Volba výběru stanovením cíle 17
3.6. Psychologické aspekty výběru 18
3.7. Organizace výběru 18
Závěr 21
Seznam použité literatury 22

Úvod

Karate je moderní soutěžní disciplína s dlouhou a slavnou tradicí. Jeho využití se změnilo během celého vývoje od skutečného bojového umění k čistě sportovní disciplíně .

Karate je také velmi komplexní umění. Člověk v něm vyzrává jen pomalu. Nejde o hotový , ukončený, ale i dynamicky se měnící systém ( Šebej, 1990 ). A jako v každém sportu, mladý člověk potřebuje někoho, kdo ho pro sport získá, stane se jeho rádcem, důvěrníkem i přítelem. Tuto roli bezezbytku zastává trenér.

Práce je rozdělena na dva hlavní okruhy, které spolu významně souvisí a vzájemně se doplňují a ovlivňují. V první je obecně zmíněno postavení trenéra karate v procesu výchovy mladého člověka a způsobu jeho jednání se svými svěřenci. Další pozornost je věnována činnosti trenéra ve vlastním procesu tréninku. Zde je zmiňován výběr učiva, řídící role trenéra karate během tréninku a i zápase, nejsou opomenuty ani vyučovací styly. Dále je prostor věnován osobnosti trenéra karate z hlediska obecné typologie a jejího dopadu ve zpětné vazbě trenér – žák.

V druhá části práce je popisována jedna z nejdůležitějších prací trenéra a to je zabezpečení kontinuity výuky a tréninkového procesu – výběr a práci s talentovanou mládeží . Je vymezena otázka definice talentu, vloh a nadání pro sportovní disciplíny . Je posuzováno místo výběru a osoba , která výběr provádí .

Při výběru jsou zohledňována kritéria a způsob výběru talentů. Při tom je využívána existence výběrových modelů a jejich vazby ke způsobu výběrů. Svoji nezastupitelnou roli také hrají psychologické aspekty výběru a v neposlední řadě také principy organizace výběru.

Cílem této práce je poukázat na vzájemnou interakci mezi působením a náplní práce trenéra a s jednou ze speciálních složek jeho činnosti , to je – vyhledávání mladých talentovaných sportovců. Toto vzájemné propojení bude dokázováno na vymezení obsahu náplně práce trenéra ve všech jeho niancích.

Celá seminární práce ke stažení zde: licence-B-Juza-Petr

Seminární práce se řídí autorským práve. V případě jakéhokoliv použití kontaktujte autora práce.

 

Napsat komentář